Beheren - Professionele herintergratie

  Home

  Vakgebieden

     › Voorkomen van
        menselijke schade

     Actief beheer van
        menselijke schade

           » Professioneel

           » Sociaal

           » Expertise

  Kennisbank

  Nieuwsbrief

  Nieuws

  Contact

Actief beheer van menselijke schade

In het omgaan met het menselijk leed dat optreedt na een (arbeids-)ongeval en / of bij het opduiken van een (beroeps-)ziekte, ondersteunt ACT Désiron zowel de betrokkene, het bedrijf als de verzekeraar in hun zorg om een zo goed mogelijke opvang en begeleiding te geven aan deze mensen, zodat de uiteindelijke consequenties van dergelijk “life-event” zo beperkt mogelijk kunnen zijn.

 

Professionele re-integratie bij de eigen werkgever

De ervaring, de know-how en de in de loop der jaren opgebouwde relaties van een werknemer, kunnen voor een bedrijf zo belangrijk zijn dat het bruusk en blijvend verlies ervan een zware streep door de rekening is. Het is niet uitgesloten dat u niet meteen een goede kracht vindt en de kans is eveneens reëel dat er tijd word geïnvesteerd in de opleiding van een kandidaat die uiteindelijk niet geschikt blijkt te zijn.

De onderneming heeft dus duidelijk ook belang bij een snelle re-integratie, ook al gaan daarmee bepaalde kosten gepaard, zoals de aanpassing van de werkplaats of de aanschaf van ergonomische hulpmiddelen.

ACT Désiron zoekt voor u uit of re-integratie al dan niet een in elk opzicht verantwoorde keuze is, schetst een realistisch beeld de impact op het bedrijf en maakt samen met u een duidelijke balans op van de voor- en nadelen.

ACT Désiron zal het bedrijf en de werknemer met woord en daad bijstaan om de beslissing te funderen op juiste informatie, zodat zonder vooroordelen en met kennis van zaken gewerkt wordt aan de beste oplossing voor het probleem.

Open staan voor re-integratie schept een klimaat van wederzijds vertrouwen en verhoogt de motivatie. Werknemers die weten dat ze op de steun en inzet van hun bedrijf kunnen rekenen, dat ze niet aan hun lot worden overgelaten, ook niet als het eens echt fout gaat, zijn sneller bereid om een extra inspanning te doen. Zo wordt ACT Désiron een waardevolle schakel in het Human Resources Management en het welzijnsbeleid.

   

Professionele herintegratie bij een andere werkgever

Indien de huidige werkgever beslist dat zijn werknemer niet in aanmerking komt voor re-integratie, dan zal ACT Désiron de werknemer ondersteunen in het zoeken naar een andere job. Dit houdt zowel in dat ACT Désiron samen met de werknemer op zoek gaat naar geschikte vacatures, als de werknemer ondersteunt in het volledige sollicitatietraject.

 

Aanpassingen op de werkvloer

Zoals eerder vermeld, kan een re-integratietraject o.a. slagen door verschillende aanpassingen op de werkvloer. Dit zowel kunnen ergonomische aanpassingen zijn als aanpassingen in het uurrooster, jobinhoud, taakbelasting,…


Gebruikte systematiek bij professionele re-integratie

Na ziekte of ongeval ontstaat een probleem, als de capaciteiten van de werknemer, ook na revalidatie, de vereisten van de taken niet meer kunnen invullen. Een werkbare situatie kan weer worden bereikt met ingrepen die, hetzij op de capaciteiten van de persoon (aangepaste revalidatie, training, opleiding,..), hetzij op de vereisten van de job (ergonomische aanpassingen, reorganisatie,..) gebeuren (of een combinatie van beiden). Dit proces is gevisualiseerd in onderstaand schema.

 

 

Kadering van de re-integratieacties binnen preventie

Rehabilitation Ergonomics (RE) is als subdomein in de ergonomie in volle ontwikkeling en streeft een (re-)integratie van werknemers met een arbeidsbeperking na.

Dit kan op verschillende niveaus gebeuren:

•  Verhinderen dat werknemers hinder ondervinden van een verminderde arbeidsbelasting
•  Bij een verminderde arbeidsbelasting de werksituatie zo aanpassen dat personen aan het werk kunnen blijven
•  Mensen na uitval door ziekte of ongeval weer naar de arbeidsplek begeleiden

Waar bij het toepassen van ergonomische principes vergelijkbare beginselen benut worden voor de totale groep van werknemers (zie ook Disability Management, DM ), zal dit binnen de re-integratie specifiek op een individuele werknemer gericht worden (met Disability Case Management, DCM, als één van de meest adequate methodes om dit tot stand te brengen).

De professionele re-integratie, zoals we deze in de dagelijkse praktijk toepassen binnen ACT Désiron, situeert zich vooral in de tertiaire preventie maar het basisprincipe waarop RE steunt (ergonomische benadering van mens en werk) sluit naadloos aan bij de primair en secundair preventieve aanpak die eraan vooraf gaat.

   

© ACT-Désiron, 2008
Design by